Les Congolais Debout ! ezali lisangani ya ba Congolais nionso

Tozali ko benga ba ndeko nionso ya mangomba nionso to sangana. ko mi komisa ezali ya ofele to telema pe to sangana pona mboka na biso.

Boya tosangana

Mboka ezali na posa na biso !

« Congolais inso azali na lotomo ya ko bebisa makanisi ya moto inso, to pe ya lingomba ya bato inso oyo ba zuwi ki bokonzi na makasi to pe oyo bazali ko salela yango na bokeseni pe bo buki mabongisami ya mibeko ya mboka iye na kombo ya constitution. »

ARTICLE 64.1

Les Congolais debout kati na etando

Kati na etando na sima ya misala ya bo panzi sango pe ya lilako ya batu ebele ko leka, nde toko bikisa demokratia ya ekolo na biso. Mposa wa biso ezali ko mema sango oyo na ba ndeko Congolais manso na bisika nyonso bazali, na bokeseni ya mibu songolo te, na bo keseni ya mobali to pe mwasi te, to pe na misala na biso pe te, mpo ete soki to sangani biso banso elongo tokoki ko bongola  ekolo na biso pe ko longola yango na mikakatano manso ezali na kati na mboka.

Telemisa ba ndeko nzinga nzinga na yo

Bisika binso ba congolais bazali ko sangana, ata na bo keseni na bato, kasi lingomba ezali kosalema pembeni na likanisi moko iye to zali ko tonga elongo pe na ba mbenza to motuya moko.

Forum na biso

Boya to kabola makanisi pe to tonga likanisi iye na ba masolo nakati ya forum na biso.

Ba Comité local

Bokoki kosala ba mangomba ya étonga na bisika inso bo vandi. Bo pusana pembeni na biso po na ko yeba lolenge nini ko sala.

To telema elongo pona ekolo mwa biso

Ekolo Congo ezali na posa na biso 

To luka pe to talisa ba ndeko inso po ete elongo banso to kaola ndembo ndambo mosala ya ko bongola ekolo Congo.

Ba sango

Mituna na bino , Eyano na biso

 
Tolingi ekolo na biso Congo pe to yebi ete ya malamu mingi ezali koya liboso. Congo ezali mbinga oyo azali yako lala to pe oyo ayebi te nini ye azali. To sangani kati na lingomba iye po to talisa na mokili mobimba boni boni tozali na pasi po na bozangi makoki ya ba konzi na biso ya ko tosa mibeko ya mboka na nzela ya maponomi na kati ya ekolo. To lingi ko telemisa ba ndeko congolais nyonso na kosala oyo esengeli na makanisi ya bo tosi mibeko ya mboka to bengi constitution.

ozali ko mi mona na kati ya ba mbenza to mituya na biso ? Olingi o sala na kati ya mawa ya mboka pe kanda ya bo bongisi to pe bo bongoli makambo.
Longomba ya « Congolais débout » ezali na likanisi ya ko kolisa bosangani likolo na ekolo. Ko kolisa ki bo moto pe bolingo ya ekolo kati na moko moko ya bana mboka pe ko teya oyo etali ko bundela ekolo, bo fuluki ya mboka pe ya bana mboka po na bo tombolami ya moko moko ya ekolo na biso République Démocratique du Congo.

Est-ce que Les Congolais Debout ezali parti politique?
Te, Les Congolais Debout ezali parti Politiko te.  Tozali kosangana biso nionso ba Congolais pona ko sikola ekolo na biso.

Tozali ko tosa oyo ezali likoki ya moko na moko na ko zala na katikati ya lingomba politiko songolo to pakala pe ko bunda po na parti politiko wana. Na yango nde biso to kanisaki ko zala lingomba lya bato na esika ya ko zala parti politiko pamba te, na mabe oyo ezali ko komela ekolo na biso to sengeli to sala lisanga ya monene monene ko leka

Ko bunda po na ba droit na biso, ya alternance, ya justice mpe po ya kimya, ezali bitumba ya biso banso. Ezali kaka biso banso elongo, na bo sangani sima ya likanisi moko mpe na bolongoli bo keseni na biso ya bo moto to pe ya politiko nde toko bebisa mabe iye ezali kati na ekolo na biso Congo.

Ndenge nini ko telemisa ba ndeko na biso ya nzinga nzinga?
Congolais inso azali na makoki ya ko telema. Ko yeba ko telema ezali moko ya ba nzela yako talisa na bakonzi pe na miso ya mokili mobimba ete tozali ya ko sepela te na bo pimi ya ba droit na biso.

Ko telema ina epesameli biso pe na kati ya mabongisi ya mibeko ya mboka na biso oyo to bengi constitution.

Mikolo nionso telemisa ata 5 to pe 10 ya ba ndeko oyo bazali pene na yo , pe senga bango ba mikomisa na “les Congolais debout”.

Ndenge nini ko mikomisa na Whatsapp?
Komela biso kombo na yo mobimba , na Email na yo, sima tindela biso yango na numero oyo ………  sima toko komisa yo.
Ndenge nini komikomisa na Facebook?
Kende na Facebook na biso na Les Congolais Debout tindela biso combo na yo email pe numero ya telephone na yo.
Pourquoi kosala biso confiance?
Pona Les Congolais Debout ezali bosangani ya ba congolais nionso pona changement ya mboka. Tozali kosalela individu moko te.
Ba Comité local
Bokoki kosala ba comiteé local na ba quartier na bino. Bo contacter biso pona plus d’informations.